zmeniť jazyk cz zmeniť jazyk sk zmeniť jazyk hu
Počet položiek: 0 0,00 €

Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru, ktorý sa predáva predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.pinkies.sk. Obe zmluvné strany, teda kupujúci aj predávajúci sú týmito obchodnými podmienkami viazaní.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

2. VYMEDZENIE POJMOV

PREDÁVAJÚCI je Ing. Zuzana Fialová, Rudé armády 5, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČ: 05191548.Kontaktná adresa: Zuzana Fialová, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4.

KUPUJÚCIM je zákazník, ktorý nakúpi v našom internetovom obchode. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

SPOTREBITEĽOM je každý človek, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je PODNIKATEĽ. Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

Užívateľ je pri registrácii a objednávaní tovaru na webovej stránke povinný uvádzať pravdivo a správne všetky údaje. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH (dane z pridanej hodnoty) a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo SÚHLASÍM S PODMIENKAMI A ZÁVÄZNE OBJEDNÁVATE. Kúpna zmluva vzniká doručením objednávky kupujúceho. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky odošle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu.

Predávajúci sa zaväzuje v čo možno najkratšom čase vybaviť prijatú objednávku a objednaný tovar odoslať na zákazníkom uvedenú adresu. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar odobrať a riadne zaplatiť spôsobom zvoleným pred odoslaním objednávky. Pri porušení tejto povinnosti je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s neprevzatím balíka vznikli. Ak tak neurobí, predávajúci predá prípad spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, kde sa náklady môžu vyšplhať až na 20 €.

5. PODMIENKY DODANIA

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňa všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6. SPÔSOBY PLATBY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

bezhotovostným prevodom v € na účet IBAN CZ43 2010 0000 0027 0180 1037; účet je vedený v spoločnosti FIO Bank (ďalej len účet predávajúceho);

platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Comgate.

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnenú okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho. V listinnej podobe je faktúra zasielaná spolu s objednávkou na vyžiadanie (uveďte do poznámky k objednávke).

V prípade, keď si zákazník svoju objednávku neprevezme, vyhradzujeme si právo pri ďalšej objednávke nezasielať tovar na dobierku a od zákazníka požadovať platbu vopred na účet. Zákazník je povinný toto rešpektovať.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka). Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nie je poškodená. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal:

  • ak má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • ak sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa, vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • ak je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nových vecí bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo za vadu, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Ak sa nejedná o vyššie uvedený prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. O odstúpení od kúpnej zmluvy informuje kupujúci predávajúceho NAJPRV na e-mailovej adrese info@pinkies.sk. Vrátený tovar odosiela kupujúci predávajúcemu na adresu:Ing. Zuzana Fialová, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4 vrátane vyplneného formulára.

Tovar musí byť predávajúcemu vrátený (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný, neznečistený, nezapáchajúci a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Pri odoslaní tovaru je nutné zvoliť vhodný obal, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Nárok na úhradu škody vzniknutý na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší a predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim na číslo účtu zadaného kupujúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti. Nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní sa nevzťahuje na darčekové poukazy a tovar objednaný na želanie zákazníka.

9. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi České republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Predávajúci bude samostatne spracovávať zákazníkove identifikačné údaje uvedené v zmluve, prípadne kontaktné údaje, a ďalej informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. identifikácia tovaru alebo služby, spôsob ich úhrady, vrátane platobných informácií ako je číslo bankového účtu, z ktorého bola úhrada vykonaná a pod .). Tento rozsah osobných údajov je predávajúci oprávnený spracovávať za účelom ochrany svojich práv v prípade sporu so zákazníkom. Predávajúci je na základe § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., niektorých službieb informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, oprávnený používať šírenie obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov či služieb podobných tým, ktoré už kupujúcemu poskytol. Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, je ďalej oprávnený spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa za účelom ponuky obchodu a služieb. V oboch prípadoch platí, že tak možno činiť až do vyjadrenia nesúhlasu zo strany kupujúceho.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci osobné údaje zákazníka odovzdá ďalším subjektom len vtedy, ak im bude svedčiť zákonný dôvod pre prístup k údajom (orgány činné v trestnom konaní, iné kontrolné orgány so zákonným splnomocnením pre prístup k informáciám), alebo ak to bude nevyhnutné pre ochranu jeho práv (súd ). Predávajúci takisto odovzdá osobné údaje kupujúceho externému dopravcovi a prevádzkovateľom platobných systémov, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.


Tieto obchodné podmienky sú účinné od 16.8.2016

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.   Ďalšie informácie