zmeniť jazyk cz zmeniť jazyk sk zmeniť jazyk hu
Počet položiek: 0 0,00 €

Ochrana osobných údajov

 

Ing. Zuzana Fialová, Rudé armády 5, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČO: 05191548, prevádzkovateľ internetového obchodu www.pinkies.sk (ďalej len "prevádzkovateľ"), prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj "údaje") sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Pre nás je bezpečie Vašich osobných údajov prioritou, preto osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Radi by sme Vás informovali, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich naďalej používame.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1. Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti na tom, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete bez registrácie, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie. Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy - nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb.

Ak ste registrovaným zákazníkom, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje.

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, bankové spojenie.

Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy - nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb

Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje - e-mailová adresa a krstné meno.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

Údaje z komunikácie medzi Pinkies.sk a zákazníkom

1.2.  Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patrí:

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy, využívanie výhod registrácie a prípadne u vybraných údajov na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Zákaznícka podpora. Pre zaistenie zákazníckeho servisu a pre odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základni nevyhnutného splnenie tejto zmluvy.

Komunikácia. Zozbierané údaje využívame na komunikáciu s vami a jej individuálnemu prispôsobovaniu. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo inou formou, aby sme Vám oznámili aktuálny stav vášho dopytu, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie či Vás upozornili, že musíte vykonať nutnú akciu k zachovaniu aktívneho stavu vášho účtu.

Zlepšovanie služieb. Údaje používame k neustálemu zlepšovaniu našich služieb a systémov, vrátane pridávania nových funkcií a zároveň na účely robiť informačné rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a biznis inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý sa  odvíja sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb, kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu Vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobných údajov v anonymizovanej podobe.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať tiež z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov i našich zákazníkov, k zisťovaniu a prevencii podvodov, riešeniu sporov a presadzovaniu našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Marketingové ponuky.

Newsletter do e-mailu (obchodné oznámenia)

Posielame vám obchodné oznámenia ohľadom podobných produktov, ako ste si kúpili. Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom emaily. Pre odhlásenie z odberu nás môžete aj priamo kontaktovať e-mailom či telefonicky.

V prípade, že sa z odoberania obchodných oznámení odhlásite, nebudeme ďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať. Začneme ich znova využívať v prípade, že ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o kliknutiach, zobrazených komerčných komunikáciách, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky.

Ak ste registrovaným zákazníkom, spracovávame údaje na tento účel z dôvodu plnenia. Ak nakupujete u nás ako neregistrovaný zákazník, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom konvenčnom marketingu.

Ak nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe Vášho súhlasu. Máte právo kedykoľvek bezplatne namietať proti týmto spracovaním. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Spracovávanie cookies z internetových stránok pinkies.sk

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach www.pinkies.sk, a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok Pinkies a na účely internetovej reklamy internetového obchodu Pinkies.

Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a)       sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy

b)       spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie kúpnej zmluvy

c)       prepravcom na účely dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešení reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy

d)       ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám, zapojeným do spracovania dát;

e)       tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom, ktorý chce obnoviť alebo uzavrieť akúkoľvek zmluvu s Vami;

f)        verejným orgánom (napr. polícia)

Ak tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovanie správcu zodpovednosť. Táto spracovanie sa riadi zásadami spracovanie osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2.   Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

a)        V rámci uzavretia zmluvy o registrácii Vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom, vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených objednávkach a reklamáciách. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete tiež spravovať svoje osobné údaje a podávať reklamácie.

b)        Súčasne sa so zákazníckym kontom môžete využívať rad výhod. Viac informácií nájdete v príslušných obchodných podmienkach.

c)        Ak si neželáte založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakupovať bez registrácie.

d)      Máte právo zrušiť zákaznícke konto v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.

3.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1.  Zabezpečenie osobných údajov

a)      Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovaniu.

b)      U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

c)      Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje nenechali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s inými užívateľmi. Internetový obchod Pinkies nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu Pinkies priamo spôsobil.

3.2.  Doba spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, tj. po dobu objednávky a záručnej doby, po dobu trvania zákazníckeho konta

1 rok od skončenia záručnej doby z dôvodu riešenia potenciálnych sporov po dobu, po ktorú je Pinkies povinné sa ako správca starať a uchovávať údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené internetovým obchodom Pinkies sú v súlade so zákonom archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do doby odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však po dobu 1 roka alebo do jeho odvolania.

Súhlas s marketingovými ponukami je platný po dobu 4 rokov alebo do odvolania

Recenzia 6 rokov

Komunikácia 2 roky

Súťaže 1 rok
V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

4.   Práva dotknutých osôb

a)      Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.

b)      V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať vykonanie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c)      Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na úrad na ochranu osobných údajov.

d)     Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané alebo sa stanú anonymnými; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré internetový obchod Pinkies potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr.: vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

5.   Webové stránky

5.1.  Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo Vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr.:

pre správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku;

pre zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať;

čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, Vašom pohybe po stránkach a využitých funkciách na zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem;

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "Cookie tretej strany"). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

5.2.  Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. "Session cookie" sú zmazané ihneď, akonáhle ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. "Persistent cookie", zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotného cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu

esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

5.3.  Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Android
  • Iphone a Ipad

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

6.   Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad.

Poverenec pre ochranu osobných údajov: info@pinkies.sk, +420 777 989 482

Kontakt: Ing. Zuzana Fialová, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4

7.   Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 24.5.2018.

Vaša otázka

Vaše meno, priezvisko, firma:*
Váš e-mail:*
Váše telefonne číslo:*
Vaša otázka:*
Opíšte kód:* antispam
     viac informácií

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.   Ďalšie informácie